Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları 2023

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamında sigortalı olan bireylerin bu sigortaya ek olarak SGK ile anlaşması olan özel hastanelerden de herhangi bir ödeme yapmaya gerek kalmadan faydalanabilmesini sağlayan bir sigorta poliçesidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Zorunlu cerrahi müdahaleler, ameliyatlar, ameliyatlardan önce veya sonra yapılması gereken tetkikler, fizik tedavi, suni uzuv, kullanılması gerekli olan tıbbi malzemeler ve evde bakım hizmetleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer alır.   

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları şunlardır:

 • Küçük müdahaleler 
 • Yoğun bakım hizmetleri 
 • Radyoterapi 
 • Kemoterapi 
 • Diyaliz 
 • Evde bakım hizmetleri 
 • Yardımcı tıbbi malzeme ve gereçler 
 • Yatarak tedavide kullanılan malzeme ve gereçler 
 • Suni uzuv 
 • Ambulans hizmetleri 
 • İleri tanı masrafları 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminat Dışı Durumlar Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatı dışında kalan durumlar şunlardır:

 • Psikiyatrik muayene ve hastalıklar 
 • Psikosomatik hastalıklar 
 • Geriatrik hastalıklar 
 • Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde ve buna benzer bakım evlerinde gerçekleştirilen her türlü tedavi 
 • Uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan hastalıklar 
 • Suç veya suça teşebbüs sırasında meydana gelen yaralanmalardan doğan sağlık masrafları 
 • Bireyin kendisini bile bile tehlikeye atmasından kaynaklanan sağlık masrafları 
 • İntihar veya intihara teşebbüs sonucunda meydana gelecek masraflar 
 • Nükleer silaha maruz sonucu meydana gelen yaralanmalar 
 • Savaş veya benzer özellikteki ayaklanma durumlarında meydana gelen sağlık masrafları 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminat Kapsamı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminat kapsamı altındaki durumlar şunlardır: 

 • Cerrahiye bağlı yatışlar 
 • Dahili yatış işlemleri 
 • Yoğun bakım hizmetleri 
 • Radyoterapi 
 • Kemoterapi 
 • Diyaliz 
 • Küçük müdahaleler 
 • Koroner anjiyografi 
 • Standart hastane odası 
 • Yemek ve refakatçi masrafları 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Teminat Kapsamı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminat kapsamı altındaki durumlar şunlardır:

 • Radyoloji ve görüntüleme  
 • Laboratuvar tetkik 
 • Poliçe anlaşmasına bağlı olarak yılda 6 ile 10 arası doktor muayenesi  
 • Her türlü tanı işlemleri 
 • Yardımcı tıbbi malzemeler (koltuk değneği vs.) 
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
 • Bazı ilaç masrafları  

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ücretleri ve Fiyatları Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri, poliçe şartlarına ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Yalnızca yatarak tedavi teminatına sahip olan tamamlayıcı sağlık sigortası ücreti, sigorta şirketlerinin teklif ortalamaları alınarak 1021 TL olarak belirlenmiştir. Yatak tedaviye ek olarak ayakta tedavi teminatı da sunan tamamlayıcı sağlık sigortası ise yılda 10 doktor muayenesi gözetilerek hesaplanmış ve ortalama olarak 2908 TL olarak belirlenmiştir. Bu sigorta poliçesine doğum da eklendiği zaman ücret ortalama olarak 10671 TL olmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primi Nasıl Hesaplanır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası primi hesaplanırken; sağlık primi, tarife primi, hasta ek primi ve sağlık net primi hesaba katılır. Tarife primi; il, ilçe, kişinin sağlık risk durumu, cinsiyet, poliçe şart ve teminatları ile ödeme yüzdesini kapsar. Sağlık primi ise tarife priminin üstüne eklenen tazminat primi ile hastalık ek priminin toplamıdır. Sağlık net primi ise sağlık primi üzerinden düşülen varsa indirim tutarları ve hak edişleri ifade eder. Hastalık ek primi; sigortanın başlangıcından önce meydana gelen hastalıkların belirli bir ekstra ödeme eklenerek sigorta kapsamına alınmasıdır. Hastalık ek primi için ödenecek olan tutar, her bir hastalık için %200'ü geçemez.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Hâlihazırda SGK kapsamında güvencesi bulunan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırma ve yararlanma hakkına sahiptir. SGK kapsamında sosyal güvencesi bulunmayan kişiler ise tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanamazlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaş Sınırı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanın yaş sınırı 70 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı sigorta şirketleri 60 veya 65 gibi yaş sınırlarına da sahiptir. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortasının yaş sınırı, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Her Hastanede Geçerli midir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının geçerliliği konusunda iki kriter bulunur. Bunlardan birincisi SGK’nin anlaşmalı olduğu hastanelerdir. Ülke genelinde SGK ile anlaşmalı olan tüm hastanelerde tamamlayıcı sağlık sigortası geçerlidir. Diğer kriter ise tamamlayıcı sağlık sigortasının yaptırıldığı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerdir. Bu hastanelerin de hepsinde tamamlayıcı sağlık sigortası geçerlidir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Olanlar Hastanede Ücret Öder mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında hastanede sağlık hizmeti alan kişiler, yalnızca 15 TL’lik SGK katkı payı dışında herhangi bir ücret ödemez.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasında anlaşmalı hastaneler, SGK ile anlaşması olan hastaneler ve sigorta poliçesinin yaptırıldığı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastaneleri ifade eder. Anlaşmalı hastaneler her sigorta şirketi için değişkenlik gösterir. SGK’nin anlaşmalı olduğu hastanelere ise her şehir için SGK’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca devlet hastanelerinin tamamı SGK güvencesi altındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Aile Fertleri Faydalanabilir mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından sigortalının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları faydalanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasını SGK’li veya SGK’ye borcu bulunmayan 65 yaş altındaki emekliler faydalanabilir. 

Doğum Ameliyatı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mıdır?

Doğum ameliyatı, standart tamamlayıcı sağlık poliçeleri içerisinde yer alan bir ameliyat türü değildir. Ancak ek teminat yoluyla doğum ameliyatı tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınabilir. Bu noktada yapılacak olan sigorta poliçesinin şartları önemlidir. 

Diş Tedavisi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mıdır?

Diş tedavisi, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olan bir tedavi değildir. Bazı sigorta şirketleri ise diş tedavisini ek teminat yoluyla kapsam altına alabilmektedir. Sigorta şirketlerinden alınan teklifler incelenerek diş tedavisi için ek teminat seçeneği sunan şirketlere sigorta poliçesi yaptırılabilir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Kullanılır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK veya poliçenin yaptırıldığı sigorta şirketleri ile anlaşmalı olan hastanelerde kullanılabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kullanılabilmesi için yapılan işlemin poliçe şartları altında olması ve işlemi yapan doktorun SGK veya sigorta şirketi ile anlaşmalı olması gerekir. 

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Farkı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası; sigortanın şartlarına, anlaşmalı hastanelere ve sigorta poliçesinin limitine bağlı kalarak yapılan işlemlere ek ücret ödemeden sağlık hizmeti alınmasına olanak sağlar. Özel sağlık sigortası ise sigorta poliçesi dahilinde bulunan sağlık işlemlerinin belirli bir oranda sigorta tarafından karşılandığı, geri kalan kısmının ise sigortalı tarafından ödendiği bir isteğe bağlı sigorta türüdür. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası COVİD-19 Masraflarını Karşılar mı?

Covid-19 masrafları, Covid birimine sahip olan tüm hastanelerde devlet tarafından karşılanır. Bu nedenle herhangi bir ek sigortaya ihtiyaç duymaz. 

MR/Tomografi Masrafları Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mıdır?

MR ve tomografi gibi görüntüleme hizmetleri, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer alır. Bu bağlamda sigortalılar MR ve tomografi için herhangi bir ek ücret ödemez.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası primlerini ödeyen bireyler vergi matrahı üzerinden %15 indirim hakkı kazanır. Vergi indiriminde dikkat edilmesi gereken nokta primlerin ödenmesidir. Vergi indirimini sigortalı değil, sigorta primini ödeyen kişi kazanır. Dolayısıyla eşine veya çocuğuna tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran kişiler de vergi indirimine sahip olur. 

Check-up Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mıdır?

Check-up, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer alan standart teminatlar arasında değildir. Ancak sigorta poliçesine ek teminat olarak check-up hizmeti ekletilebilir. Check-up ek teminat yoluyla prim ödenerek poliçe kapsamına alındığı takdirde, yapılacak olan check-up işlemleri için sigortalı hastaneye ücret ödemez. 

Anne ve Bebek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında bebekler için özel bir seçenek yoktur. Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan anneden bebek de faydalanabilir. Bebeğin tedavisi sırasında işlemler annenin sigortası üzerinden gerçekleştirilir.