Lehtar Nedir? Sigortada Lehtar Kavramı

Lehdar Nedir?

Lehdar, herhangi bir sigorta poliçesi kapsamında söz konusu sigortadan faydalanma durumu olan kişiyi bildiren bir ifadedir. Bu bağlamda lehdar; doğrudan sigortayı yaptıran kişi olabileceği gibi, üçüncü bir kişi de olabilir. Lehtar olarak da ifade edilen lehdar, başka biri tarafından yaptırılmış bir sigorta poliçesinden doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişilere denir.

Lehdar, herhangi bir sigorta poliçesi kapsamında söz konusu sigortadan faydalanma durumu olan kişiyi bildiren bir ifadedir. Bu bağlamda lehdar; doğrudan sigortayı yaptıran kişi olabileceği gibi, üçüncü bir kişi de olabilir. Lehtar olarak da ifade edilen lehdar, başka biri tarafından yaptırılmış bir sigorta poliçesinden doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişilere denir.

Lehdar Kime Denir?

Lehdar, bir sigorta poliçesinden doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişiye denir. Örneğin hayat sigortalarında, sigorta sahibinin vefatı halinde sigortadan faydalanacak olan kişi lehdar olarak ifade edilir.

Lehdarın Özellikleri Nelerdir?

Özellikle sigorta poliçelerinde adı sıklıkla geçen lehdarın özellikleri şunlardır:

  • Doğrudan veya dolaylı olarak sigorta poliçesinden faydalanır.
  • Sigorta poliçesinde yer alan şartlar dahilindeki durumların meydana gelmesi sonucu sigorta tarafından güvence altına alınır.
  • Sigorta sahibi, sigortalı yakını veya sigorta sahibinin işaret ettiği üçüncü bir kişidir.

Poliçede Lehdar Kimdir?

Herhangi bir sigorta poliçesinde lehdarın kim olduğu sigortanın türüne ve sigorta poliçe şartlarına göre değişir. Bazı sigorta poliçelerinde lehdar doğrudan sigortayı yaptıran kişidir. Bazı durumlarda ise lehdar üçüncü bir kişi veya aileden bir kişi olabilir. Örneğin hayat sigortası yaptırmış birisinin vefatı halinde sigortadan faydalanacak üçüncü kişi lehdardır. Bir başka örnek ise sigorta sahibi ile sigortadan faydalanacak kişinin farklı olması durumunda ortaya çıkar. Sigorta poliçesini hazırlatan ve sigorta primlerini ödeyen kişi ile sigortadan faydalanan kişi farklı olabilir. Bu durumda lehdar, sigorta primlerini ödeyen kişiyi değil sigortadan faydalanan kişiyi ifade eder.

Lehtar Aileden Biri midir?

Lehtar, aileden biri olabilir. Ancak lehtarın sadece aileden biri olması yönünde bir zorunluluk yoktur. Lehtar aynı zamanda tek bir kişi değil, birden fazla kişi de olabilir. Herhangi bir aile veya akrabalık bağı olmayan kişiler de lehtar olabilir. Ancak sigorta poliçelerinde lehtarların genellikle aileden kişiler olması yaygındır.

Sigorta Ettiren ve Lehdar Aynı Kişi Olabilir mi?

Sigortayı yaptıran kişi ile lehdar aynı kişi olabilir. Ancak bunun için sigortayı yaptıran kişinin hayatta kalması ve sigortadan faydalanabilecek durumda olması gerekir. Örneğin hayat sigortasında sigortalının vefatı halinde sigortadan faydalanacak kişinin aynı kişi olması mümkün değildir. Ancak farklı durumlarda (sakatlık, maluliyet vs.) lehdar ile sigorta ettiren aynı kişi olabilir.

Poliçe Başladıktan Sonra Lehdar Değişir mi?

Poliçe başlangıcından sonra lehdar değişikliği yaptırmak mümkündür. Bunun için yazılı dilekçe ile sigorta şirketine başvurulması gerekir. Sigorta poliçesinin başlangıcından sonra evlilik veya çocuk sahibi olma gibi durumlarda da lehdar değişikliği yapılabilmektedir.

Hangi Poliçelerde Lehdar Geçer?

Her sigorta poliçesinde lehdar olabilir. Ancak lehdarın en çok bulunduğu sigorta türü hayat sigortasıdır. Zira lehdar olmadan hayat sigortası yapılamaz. Herhangi bir lehdar gösterilmemesi halinde ise sigortalının yasal varisleri lehdar olarak kabul edilir.

Hayat Sigortasında Lehdar Nedir?

Hayat sigortasında lehdar, sigortalının vefatı halinde sigortadan faydalanacak olan kişidir. Hayat sigortası, bireyin ani ölümü karşısında yakınlarını veya işaret ettiği üçüncü kişileri güvence altına alan bir sigorta türüdür. Hayat sigortası kapsamında muhatabın ölümü halinde sigorta tarafından lehdara tazminat ödenir.

Poliçede Lehdar ve Muhatab Arasındaki İlişki Nedir?

Bir sigorta poliçesinde muhatap, sigortayı yaptıran kişiyi ifade eder. Lehdar ise sigortadan faydalanan kişidir. Örneğin hayat sigortasını yaptıran sigortalı kişiye muhatap adı verilir. Muhatabın ölümü halinde sigortadan faydalanacak kişiye ise lehdar adı verilir. Muhatap ile lehdar arasındaki ilişki ise lehdarın muhatap tarafından tayin edilmesidir. Muhatap tarafından sigorta yaptırılırken bir lehdar belirlenir. Muhatapın herhangi bir lehdar göstermemesi halinde ise muhatapın yasal varisleri lehdar olarak kabul edilir.