Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile “EnCazip” veya “Şirket” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Aydınlatma Metni Sayfa Özeti

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Cazip Enerji Ticaret A.Ş. (“Cazip Enerji”) olarak Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Cazip Enerji, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Cazip Enerji www.encazip.com internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz hizmet süreçleri kapsamında toplanan kişisel veriler bakımından Cazip Enerji Ticaret A.Ş. (“Cazip Enerji”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde ticari ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Gürsel Mah. Yalın Sok. Red Plaza No.1 K.4 Kağıthane-İstanbul adresinde bulunan Cazip Enerji Ticaret A.Ş.’dir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Cazip Enerji, www.encazip.com internet sitesinde kullanılan çerezler aracılığıyla internet sitesini ziyaretiniz kapsamında ve sitemizde yer alan irtibat no arayarak sözlü iletişime geçmeniz esnasında veya kurumsal adresimize e-posta göndermek suretiyle IP adresi, konum verisi, site öncesinde ve sonrasında ziyaret edilen site bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıt bilgileri ve açık rıza vermeniz halinde ziyaret sıklığı ve kullanıcı davranışlarından oluşan işlem güvenliği veri kategorisine ait kişisel verilerinizi işlemektedir.

Cazip Enerji, belirtilen kişisel verilerinizi,

 • Tarafınızla iletişime geçilmesi ve talep/şikayetlerinizin yanıtlanabilmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine istinaden,
 • İnternet sitesinin işleyişinin sağlanması ve raporlama yapabilmek amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden,
 • İnternet sitesinin güvenliğinin sağlanması, kullanıcı hesaplarına ve ağımıza potansiyel kusurlu veya şüpheli erişimlerin tespit edilmesi ve teknik sorunların belirlenmesi amaçlarıyla 5651 sayılı kanundan doğan yasal yükümlüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine istinaden,
 • Anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden

işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Cazip Enerji, belirli durumlarda KVKK’da gösterilen şartlarda yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aktarabilir. Bu kapsamda KVKK m. 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete (banka ve sigorta şirketlerine) aktarılmaktadır.

EBunun yanında, kanunlar uyarınca (örn. 5651 sayılı Kanun) bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, Cazip Enerji, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Cazip Enerji tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında formlar üzerinden sağladığınız bilgiler aracılığıyla elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz; “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” ve “Kişisel Verilerinizin Aktarılması” başlıklarında detaylıca belirtilen amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden Cazip Enerji tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@enczaip.com.tr  tarafımıza iletebilirsiniz. Cazip Enerji, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili İçerikler