Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metnini Aşağıda Bulabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile “EnCazip” veya “Şirket” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 875842 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Okmeydanı/Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Cazip Enerji Ticareti Anonim Şirketi ("EnCazip" veya "Şirket") tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

EnCazip, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

www.encazip.com adresli internet sitemiz ve/veya ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

 • İnternet Sitesinde yer alan ücretsiz Üye Olma bölümü (“Üye Olma Bölümü”),
 • İnternet Sitesinde yer alan İletişim Formu bölümü (“İletişim Formu Bölümü”),
 • internet Sitesinde /tariff sayfasında yer alan Tedarikçi Değişikliği Başvuru Formu ("Başvuru Formu Bölümü")
 • İnternet Sitesinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle ekseriyetle anonim veri toplanmaktadır), İnternet Sitesinde yönlendirilen encazip.com ya da encazip.email e-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar
 • Çeşitli Sosyal Medya kanalları üzerinden EnCazip adına işletilen hesaplardan otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • EnCazip tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz kanalıyla,
 • EnCazip tarafından kurulan ve yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla,
 • EnCazip adına faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan çalışanlarımız kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, EnCazip faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü İletişim Araçları kanalıyla,
 • EnCazip’e ait veya EnCazip bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,
 • EnCazip’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla,
 • Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

(a) Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında;

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gibi) yerine getirmek amacıyla, (e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.):

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla, (üyelik sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir)
 • Hizmete yönelik soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Satış ve satış sonrası hizmetler kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler yoluyla bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi, güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla;

Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin KVKK’da belirlenen sınırlarla da işlenmesi açık rızanızı gerektirmemektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir. Bunun haricinde açık rızanızı gerektiren bir işleme yapılacağı durumda ayrıca açık rızanız alınacaktır.

(b) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz, açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

 • Satış, tele-satış, pazarlama ve şirket karşılaştırma faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi,
 • İnternet Sitelerini ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi,
 • İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi,
 • Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,
 • Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi,
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi, toplantı katılımı başvuru, giriş ve ilgili tüm işlemlerin yapılması ve gerekli diğer toplantı bildirim işlemlerinin tamamlanması, Kongre/Sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara katılımı için yapılan işlemeler,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla EnCazip ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

EnCazip, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dâhilinde üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarabilir.

Kişisel Verileriniz açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ilgili detaylı bilgiye EK – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA POLİTİKASI dokümanından ulaşabilirsiniz.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve yine yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan Grup Şirketleri, pazarlama ve satış desteği veren yukarıda belirlenen açık rızanıza istinaden kişisel verileri işleyebilecek üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza istinaden EnCazip’in bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca EnCazip’e başvurarak;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile veya güvenli elektronik imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. EnCazip, talebin niteliğine göre talebi Kanun’un 13. maddesi uyarınca en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin EnCazip tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler EnCazip tarafından talep edilebilir.

Posta adresi: Gürsel Mah. Yalın Sokak Red Plaza No:1 Kat:4 Okmeydanı - Kağıthane / İstanbul

E-posta adresi: info@encazip.com

EK – Kişisel Veri Sahipleri

Kişisel Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerTanımı
MüşteriŞirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetleri kullanan ve/veya kullanmış olan gerçek kişiler
Çalışan AdayıŞirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş (CV) ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve YetkilileriŞirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda ( iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Şirket OrtaklarıŞirketimizin hissedarı gerçek kişiler
Şirket YetkilisiŞirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü KişiŞirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler

EK – Kişisel Verilerin Aktarılma Politikası

Şirketimiz Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:
Kişisel Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerTanımıVeri Aktarım Amacı
İş OrtağıŞirketimizin iş ortaklığı kurduğu veri sorumlusu taraflar:- Ödeme ve mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bankalar,- Online mecralarda pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Facebook ve Google,- Muhasebe işlemleri kapsamında yeminli mali müşavirlerİş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.
TedarikçiŞirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimizin veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan taraflarŞirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları Örneğin; SGK, Bakanlıklar, Vergi Daireleri gibiİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Kanunen Yetkili Özel ya da Tüzel Kişilerİlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar (Örneğin; bağımsız denetçiler, arabulucular) anlamına gelmektedir.İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Lisanslı Elektrik Kurum ve KuruluşlarıŞirketimizin iş ortaklığı olduğu kurum ve kuruluşlar.Yalnızca onay veren müşterilerimizin kişisel veriler paylaşılmaktadır.
EPİAŞEPİAŞ | Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. www.epias.com.trYalnızca onay veren müşterilerimizin kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Elektrik Dağıtım Lisansı Sahibi ŞirketlerElektrik piyasası mevzuatı uyarınca dağıtım bedellerinin hesaplanması ile ilgili sebepler başta olmak üzere, mevzuatta tedarikçi şirketlerin kişisel verileri dağıtım lisansı sahibi şirketlerle paylaşması zorunlu tutulmuştur.Encazip.com aracılığıyla kurulan sözleşmelerin yürülüğe girmesi ve elektrik tedariğinin devam etmesi için Elektrik Piyasası Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili hizmetin sağlanması
Görevli Elektrik Tedarik Şirketiİlk defa elektrik tedarikçisi değiştiren tüketicilerin bölgenizdeki görevli elektrik tedarik şirketi ile bir perakende satış sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşme ve bu sözleşmeden doğan haklar ile ilgili olarak kişisel verilerin mevzuatta belirlenen şekilde (Örneğin EK-4/A ve EK-4/B formları) bu şirketlerle paylaşılması gerekmektedir. (https://www.encazip.com/gorevli-elektrik-tedarik-sirketleri)Tüketicilerin tedarikçi değiştirmeleri ile birlikte perakende satuş sözleşmelerinin sonlandırılması (ve devamında işbu şirketlere hali hazırda ödenmiş olan güvence bedelinin tüketicilere iadesi için gerekli işlemlerin tamamlanması) için bölgelerindeki görevli tedarik şirketlerine tüketiciler adına ilgili görevli tedarik şirketine kişisel veriler aktarılmaktadır.
Elektrik Tedarik ve Görevli Elektrik (İkili anlaşmalar kapsamında) Lisansı Sahibi ŞirketlerTüketicinin seçim yaptıkları ve geçiş başvurusu yaptıkları elektrik tedarikçileri ile tüketicilerin taleplerinin yerine getirmesi adına kişisel verilerin paylaşılması gereklidir.Tedarikçi değişikliği başvurusu yapan tüm kullanıcıların kişisel verileri, başvuru yaptıkları tedarik şirketi ile paylaşılmaktadır.
ElektrikPiyasası İşletme A.Ş.Elektrik piyasası mevzuatı uyarınca tedarikçi değişikliği başvuruları başta olmak üzere elektrik tedariği ile ilgili piyasa işlemleri Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi tarafından işletilen sistemde yapılmaktadır.Tedarikçi değişikliği başvurusu yapan tüm kullanıcıların kişisel verileri, başvuru yaptıkları tedarik şirketi tarafından işlemlerin tamamlanması için EPİAŞ'ın sistemine kaydedilerek bu şirketle paylaşılmaktadır.
Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.Şirketimizin iş ortaklığı kapsamında API vasıtasıyla Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu bankaların ürün ve kampanyalarının son kullanıcıya gösterilmesi ve Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. vasıtasıyla toplanan başvuru ve bilgilerin ilgili bankalara aktarılması.İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Şirketimizin iş ortaklığı kapsamında Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'ye, Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin yayınladığı sigorta ürünlerinin ve kampanyalarının son kullanıcıya gösterilmesi ve poliçeleştirilmesi amacıyla bilgi aktarımı yapılmaktadır.İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla kişisel veriler paylaşılmaktadır.

EK – Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri KategorileriAçıklama
Kimlik BilgisiKişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, işyeri bilgisi, sicil no. , vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı, pasaport ve araç ruhsat bilgileri gibi belgeler
İletişim BilgisiTelefon numarası, adres, e-posta, faks numarası
İşlem Güvenliği BilgisiFaaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin Log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)
Finansal BilgiŞirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösreren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler
Çalışan Adayı BilgisiŞirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da çalışan ve/veya stajyer adaylarımızın özgeçmiş bilgileri (CV).
Görsel İşitsel VeriFotoğraf ve/veya kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
Araç BilgisiVeri sahibi ile ilişkilendirilen araçlar ile ilgili bilgiler (elektrik sayaçları dahil)
Pazarlama BilgisiÜrün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
İşlem BilgisiŞirketimiz tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen bilgiler
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

EK – Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ana Amaçlar (Birincil)Alt Amaçlar (İkincil)
Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının ve Süreçlerinin Planlanması Ve İcra EdilmesiÇalışan temin süreçlerinin yürütülmesi
Şirket'in ve Şirket'le İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari-İş Güvenliğinin Temini- Hukuk işlerinin takibi- Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin icrası- Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi- İş sağlığı veya güvenliği süreçlerinin planlanması veya icrası- Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini- Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası- Şirket demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini- Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Şirket Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak İçin Gerekli Çalışmaların İş Birimlerimiz Tarafından Yapılması Ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi- Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası- Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası- Müşteri talep veya şikayetlerinin takibi- Müşterinin sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi- Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası
Şirket'in Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması Ve İcrasıİş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin- İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası- İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 25 Ocak 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi