Elektrikte Hizmet Kalitesi

Elektrik tedarikçilerinden 50 – 100 TL tazminat alabilirsiniz

DAĞITIM ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU

TİCARİ KALİTE KOD NO TİCARİ KALİTE GÖSTERGESİ STANDART SÜRE TAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM
1.1 Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi. Dağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50 TL
1.2 Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile sahibine yazılı olarak bildirilmesi Dağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50 TL
2 Bağlantı talebine ilişkin yatırımın başvuru sahibi tarafından yapılması durumunda projenin onaylanması veya revizyonu için iade edilmesi Proje sunum tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50 TL
3 Bağlantı gücünde değişiklik yapılması halinde; proje inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabın kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi On beş gün içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50TL
4 Kullanıcıların, programlı kesintiler hakkında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları ve dağıtım şirketi internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilmesi (01/01/2014 tarihinden itibaren isteyen abonelere elektronik posta ve kısa mesaj gönderilmesi) Kesintiden en az kırk sekiz saat önce Dağıtım şirketinin bir sonraki yıl gelir tavanından, programlı olduğu halde bildirimi yapılmayan her bir kesinti için 1000 TL düşülür.
5.1 Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesi Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde 100 TL
5.2 Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesi Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren, ek bilgi talep edilmesi halinde doksan gün içerisinde 100 TL
6 Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi On beş iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50 TL
7 Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmetin, hizmetin kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra yeniden verilmeye başlanması İmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 200TL
8 Dağıtım şirketleri tarafından kullanım yerinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak kullanıcılara verilen randevu saatine uyulması En fazla üç saat gecikme ile gerçekleştirilir Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 60 TL
9.1 Kullanıcı zararının tazminine ilişkin başvuruyu sonuçlandırma Yirmi iş günü Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 60 TL
9.2 Kullanıcı zararının ödenmesi veya teçhizatın tamir ettirilmesi Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen sürelere uyulmalıdır Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 60 TL
10 Günlük azami bildirimli kesinti süresine uyulması Bildirimli dahi olsa günlük kesinti süresi azami on iki saati geçemez Kesintiden etkilenen kullanıcı başına Mesken Abonesi: 50TL Diğer Aboneler: 100 TL

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU[1]

TİCARİ KALİTE KOD NO TİCARİ KALİTE GÖSTERGESİ STANDART SÜRE TAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM
1 Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi On beş iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50 TL
2 Ödeme bildiriminin kullanıcıya tebliğ edilmesi Son ödeme tarihinden en az on gün önce Kullanıcından sadece faturanın anaparası tahsil edilir. Kesme yapılmışsa kesme bağlama bedeli alınmaz.
3 Hatalı bildirim itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi Başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde 50 TL
4 Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin müşteriye iade edilmesi Üç iş günü içerisinde Fazla tahsil edilen bedelin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz
5 Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen güvence bedelinin müşteriye iade edilmesi Tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, güncelleştirerek talep tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Güvence bedelinin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz
6 Perakende satış sözleşmesinin kullanıcıya önerilmesi Aynı gün içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50 TL
7 İmzalanan perakende satış sözleşmesi hakkında dağıtım şirketine yazılı olarak bilgi verilmesi İmza tarihini izleyen üç iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 25 TL Diğer Aboneler: 50 TL

DAĞITIM VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ İÇİN DİĞER TİCARİ KALİTE GÖSTERGELERİ[2]

1 Her 100 kullanıcı başına düşen toplam şikâyet sayısı Bu gösterge her yıl gerçekleşmeler bazında takip edilerek, Kuruma bildirilir
2 Kullanıcı hizmetleri merkezine gelen telefon aramalarının cevaplandırılması Gelen telefon aramaları otuz saniye içerisinde cevaplandırılır

AÇIKLAMALAR:

[1] 09 Ekim 2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

[2] 09 Ekim 2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.

Diğer Sayfalar