Elektrik Yükü Nedir? Elektrik Yükü Formülü ve Birimleri

Elektrik Yükü Nedir?

Elektrik yükü (elektriksel yük) bir maddenin, elektrik yükü taşıyan bir başka madde ile temasa geçtiğinde ortaya çıkan kuvvetten etkilenmesine sebep olan fiziksel özelliktir.

Elektrik Yükü Sayfa Özeti

Elektrik Yükü Formülü Nedir?

Elektrik yükünün sembolü Coulomb’dur. Bu ise, e proton olmak üzere, “6.242×10^18 e”ye eşittir. Dolayısıyla bir elektronun yükü −1.602×10^−19 C'dir.

Elektrik Yükü Ne ile Ölçülür?

Elektrik yükünün ölçülebilmesi için bir elektrik akımında, yani devrede akması gerekir. Elektrik akımında akım şiddetini ölçen aletin adı ampermetredir. Ampermetre, iletken kesiti üzerinden 1 saniyede geçen elektrik yükü miktarını ölçer.

Elektrik Yükü Nasıl Depolanır?

Elektrik yükü kondansatörler ile kısa süreli olarak depolanır. Örneğin bir hoparlör veya fotoğraf makinesi flaşı, kondansatörler ile anlık elektrik yükü depolaması yapar. Kondansatörler, arasında yalıtkanlar bulunan plakalardan oluşur. Elektrik yükü depolamanın bir diğer yolu ise pillerdir. Piller, kimyasal maddeler ile üretildiğinden daha uzun süre dayanırlar.

Elektrik Yükü Nasıl Taşınır?

Elektrik yükü elektrik akımları ile taşınır. Elektrik yükünün, elektronik cihazlarda kullanılabilmesi için akım haline dönüşmesi gerekir. Bir iletkenin iki ucu arasında elektrik yükü farkı oluştuğunda elektrik yükleri, yük oranının düşük olduğu uca doğru iletken üzerinden akar ve akım oluşur.

Elektrik Yüküne Ne Sebep Olur?

İki yüzeyin birbirine temas etmesi durumunda bu yüzeylerdeki atomlar arasında dağınık bir şekilde elektron dağılımı gerçekleşir. Bunun sonucunda her bir atom pozitif veya negatif olarak elektrik yükü ile yüklenir.

Sürtünme ile Elektrik Yükü Nasıl Oluşur?

Herhangi iki maddenin birbirine sürtünmesi sonucu maddelerin yüzeyindeki atomlar karşılıklı elektron alışverişinde bulunur. Maddelerin teması devam ettiği sürece herhangi bir tepkime görülmez. Ancak maddeler bir başka kuvvet tarafından birbirinden ayrıldığında birbirlerini çekerler. Bunun sebebi sürtünme esnasında oluşan elektron dağılımı ve atomların pozitif veya negatif olarak elektrik yükü ile yüklenmesidir.

Elektrik Yükü Çeşitleri Nelerdir?

Elektrik yükü pozitif veya negatif olmak üzere iki türden oluşur. 

Pozitif Elektrik Yükü Nedir?

Pozitif elektrik yükü, bir maddenin atomlarının elektron eksiğine sahip olmasıdır. Pozitif elektrik yükü ile yüklü iki madde birbirini iterken, pozitif elektrik yüklü bir madde ile negatif elektrik yüklü bir başka madde birbirini çeker.

Negatif Elektrik Yükü Nedir?

Negatif elektrik yükü, bir maddenin atomlarının elektron bakımından fazla olmasıdır. Negatif elektrik yüklü iki madde birbirini iterken, negatif elektrik yüklü bir maddeyle pozitif elektrik yüklü bir madde birbirini çeker.

Elektrik Yükü Skaler Midir?

Elektriksel yük, belirli bir büyüklüğü olan ancak yönü veya doğrultusu olmayan bir yüklenmedir. Bu yüzden elektrik yükü vektörel değil skalerdir.

Daha fazla bilgiye “Elektrik Birimleri” içeriğinden erişebilirsiniz.

Elektrik Yükü Özellikleri Nelerdir?

Atomun, elektrik yükünü ortaya çıkaran özellikleri şunlardır:

  • Bir atom çekirdeği proton ve nötrondan oluşur. Proton pozitif(+), nötron ise nötrdür. Dolayısıyla atom çekirdeği pozitif yüklüdür.
  • Atomun etrafında elektronlar bulunur. Elektron negatif(-) yüklüdür.
  • Bir atomun içindeki pozitif yükler fazla ise o atom pozitif yüklüdür; negatif yükler fazla ise negatif yüklüdür.
  • Aynı yük türü ile yüklü atomlar birbirini iterken, farklı yük türü ile yüklü atomlar, elektron alışverişi yapabilmek için birbirini çeker.

Elektrik Yükü Kuantumlu Mudur?

Bir madde, elektron veya proton sayısının fazlalığına göre net bir elektrik yüküne sahiptir. Bu yüzden bir cismin net yükü daima −e ve e’nin katları olacaktır. Buna, yükün kuantumlu olması denir.

Elektrik Yükleri Hareket Eder Mi?

Elektrik yükleri indüksiyon ve iletim olmak üzere iki yol ile hareket eder. İndüksiyonda elektrik yükleri temas etmeksizin elektrik alan ile hareket ederler. İletimde ise birbirine temas eden maddeler arasında yüklü taraftan yüksüz tarafa doğru elektrik yükü hareketi olur.

Elektrik Yükleri Nasıl Etkileşir?

Elektrik yükleri yüklü alandan yüksüz alana hareket ederek etkileşir.

Örneğin yıldırımlar, elektrik yüklü bulutların elektrik yükünü, yüksüz olan toprağa boşaltması ile gerçekleşir.

Bir diğer örnekte ise saça sürülen balon elektrikle yükleneceği için duvara temas ettirildiğinde elektrik yükü bakımından duvar yüzeyi ile eşitlenene kadar sabit kalır.

Elektrik Yükünün Statik Elektriğe Etkisi Nedir?

Statik elektrik bir maddenin içindeki veya yüzeyindeki atomlarda elektrik yükü orantısızlığıdır. Dolayısıyla bu orantısızlığın giderilmesi için madde, kendisiyle zıt elektrik yüküne sahip maddeler ile yakınlaşmak ve nötrlenmek ister. Bu da maddeler arasında çekim ve itim tepkimeleri oluşturur.

Elektrik Yükünün Elektrik Alanına Etkisi Nedir?

Bir elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde oluşturduğu çekme veya itme kuvvetinin etkisine elektrik alan denir.

Elektriksel Yük ve Elektrik Yükü Aynı Şey Midir?

Elektriksel yük ile elektrik yükü aynı şeydir ve maddenin pozitif veya negatif yük ile yüklendiğini ifade etmek için kullanılır.

Elektrik Yükü Korunumu Nedir?

Dışarıdan yalıtılmış bir sistemin elektrik yükü, kendi içindeki yük değişimlerine bakılmaksızın sabit kalır. Buna yük korunumu denir.

Elektrik Yükü Birimi Nedir?

Elektrik yükü birimi Coulomb’dur. Coulomb, e proton olmak üzere, 6.242×10^18 e değerine eşittir. Bu yüzden bir elektronun yükü −1.602×10^−19 Coulomb’dur. 

George Stoney 1891 yılında elektron biriminin, elektrik yükünün temel birimi olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiayı ilginç kılan ise J. J. Thomson 1897 yılındaki parçacık keşfinden önce ortaya atılmış olmasıdır.

Elektrik Yükü Nasıl Bulunur?

Elektrik yükü, yükün hareket ettiği iletkenin bir kesiti üzerinde ampermetre kullanılarak hesaplanır.  Ampermetre ile iletkenin iki ucu arasındaki akımın şiddeti ölçülerek elektrik yükü farkı hesaplaması yapılabilir.

Elektrik Yükünü Kim Bulmuştur?

Elektrik yükünü kesin olarak ispat eden ilk bilim insanı Michael Faraday’dır.

Coloumb Elektrik Yükü Nedir?

Coulomb, elektrik yükü hesaplamasında kullanılan birimdir. Coulomb, bir saniyede bir Amper taşıyan iletkenin kesitinden geçen elektrik yükünün değerini ifade eder.

İnsanda Elektrik Yükü Neden Oluşur?

İnsanlarda elektrik yükü oluşmasının sebepleri şunlardır:

  • Kıyafetlerin deriye sürtünmesi
  • Elektronik aletler aracılığıyla elektrik yüklenme
  • Toprak ile temasın azalması sonucu vücudun kendini nötrleyememesinden kaynaklanan elektrik yükü birikmesi

Oluşan elektrik yükünden kurtulmanın yolları ise toprağa temas etmek, duş almak ve denize girmektir.

Toprağın Elektrik Yükü Nedir?

Toprak, elektrik yükü değişimi bakımından en büyük nötrleyici araçtır. Elektrikli aletler, olası elektrik kaçaklarından korunmak adına topraklama sistemleri ile kullanılır.

Elektrik Yükü ve Kuvvet Arasındaki İlişki Nedir?

Maddelerin farklı elektrik yükleri ile yüklenmiş olması maddeler arasında çekim ve itim şeklinde bir kuvvet üretir. Bu kuvvet, elektrik yüklerinin hareket etmesinin temel kaynağıdır. Ayrıca elektromanyetik alan da bu kuvvetin etkisiyle oluşur.

Suyun Elektrik Yükü Nedir?

Su elektrik yükü için güçlü bir iletkendir. Denizleri ve okyanusları oluşturan tuzlu su, elektroliz görevi görerek insan vücudunda biriken elektrik yükünün tahliye edilmesini sağlar.

Elektrik Yükü Alanı Nedir?

Birbirine yakın bulunan elektrik yüklü maddeler, eğer yükleri aynı ise birbirlerini iter, yükleri zıt ise birbirlerini çeker. Bu itim ve çekim esnasında ortaya bir kuvvet çıkar. Bu kuvvet elektromanyetik alanın oluşmasını sağlar. Elektromanyetik alan sayesinde, maddeler birbirleriyle temas etmese dahi birbirlerini etkileyebilir.

Elektronun Elektrik Yükü Nedir?

Elektronun elektrik yükü −1.602×10^−19 Coulomb’dur.

Nötronun Elektrik Yükü Var mıdır?

Nötronun elektrik yükü nötrdür. Bu yüzden atom çekirdeği nötrondan bağımsız olarak protonun yükü olan pozitif yük ile yüklüdür.

Elektrik Yükü ve Elektrik Akımı İlişkisi Nedir?

Elektrik akımı, elektrik yüklerinin bir iletken aracılığıyla taşınması sonucu oluşur. Bir iletken üzerinde elektrik akımı oluşabilmesi için iletkenin iki ucu, elektrik yükü bakımından farklı olmalıdır.

Casimir Kuvveti Nedir?

1948 yılında keşfedilip, ilk defa 1997 yılında ölçülen Casimir Etkisi (Casimir-Polder Kuvveti) tamamen yalıtkan olan iki maddenin vakum ortamında 100 nanometre mesafede birbirine paralel olarak bırakıldığında birbirine doğru itilmesidir.

Kürenin Elektrik Yükü Nedir?

İçi boş bir küreye negatif yüklü bir cisim temas ettirildiğinde negatif yükün tamamı küreye akar.

İçi boş bir küreye pozitif yüklü bir cisim temas ettirildiğinde, küreden cisme, cismi nötr yapacak kadar negatif yük akar. Küreye geçen pozitif yük, kürenin dış yüzeyinde kalır ve kürenin iç yüzeyi nötr olur.

Bir Cismin Elektrik Yükü Hangi Değerlerde Olabilir?

Bir cisim elektrik yükü bakımından negatif yüklü, pozitif yüklü veya nötr olabilir.

Diğer Sayfalar

Statik Elektrik Nedir?Elektriği Kim Buldu? Elektrik Nasıl Keşfedildi?Nükleer Atık Nedir? Radyoaktif Atık Nedir?Amper Nedir?Andre-Marie Ampere Kimdir?Voltaj Nedir? Elektrik Akımı Nedir?Elektrik YüküWatt Nedir?James Watt Kimdir?Nükleer EnerjiGeorg Simon OhmIsaac NewtonSıfır Daire Elektrik AboneliğiManyetik Alan Nedir?Doğal Gaz Nedir?Radyasyon Nedir?Bobin Nedir?James Clerk Maxwell Kimdir?Gauss Yasası Nedir?Elektrik Potansiyeli Nedir?Nükleer Enerji Mühendisi Nedir?Maxwell Denklemleri Nedir?Carl Friedrich Gauss Kimdir?Elektrik Birimleri Nelerdir?Nükleer Reaktör Nedir?Elektromanyetik Nedir?Coulomb Yasası Nedir?Elektrik Alanı Nedir?Elektrostatik Nedir?Volta Pili Nedir?Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta Kimdir?En İyi Doğal Gaz SobasıHendrik Casimir Kimdir?Doğal Gaz Sobası Nedir?Albert Einstein Kimdir?Thomas Edison Kimdir?Nikola Tesla Kimdir?Işık Hızı Nedir?Jeneratör Nedir?Transistör Nedir?Jeneratörün Ana Parçaları Nelerdir?Türkiye'de Doğal GazPil Nedir?Manyetik Kuvvet Nedir?Wattmetre Nedir?Manyetizma Nedir?Elektrik Kablo Çeşitleri Nelerdir?Ohm Kanunu Nedir?Mıknatıs Nedir?Diyot Nedir?Ampermetre Devreye Nasıl Bağlanır?Elektrik Topraklama Nedir?Elektromıknatıs Nedir?Elektrikli Battaniye Nedir?Elektriksel İletken Nedir?Termik Santral Nedir?Termosifon Nedir?Ampul Nedir?Ampermetre Nedir?Buat Nedir?Dalga Enerjisi Nedir?Uzatma Kablosu Nedir?Elektrik Kablosu Renkleri ve Anlamları Nedir?Elektrikli Bisiklet Nedir?Elektrik Yangını Nasıl Çıkar?Edwin Hall Kimdir?Hall Olayı ya da Etkisi Nedir?Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir?Michael Faraday Kimdir?Kısa Devre Nedir?George Westinghouse Kimdir?Doğal Gaz Sayacı Nedir?Isı Yalıtımı Nedir?Doğal Gaz Kaçağı Nasıl Anlaşılır?Doğal Gaz Tasarrufu Nasıl Yapılır?Elektrik Çarpması Nedir?Hidrolik Enerji Nedir?Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?Doğal Gaz AcilDoğal Gaz Alarmı Nedir?Sir Adam Beck Kimdir?Elektrik ile İlgilenen Bilim AdamlarıFırın Ne Kadar Elektrik Harcar?Röle Nedir?
İlgili İçerikler