Güncel Elektrik Kesintileri Nerede Ne Zaman?

Güncel Planlı Elektrik Kesintileri

Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisi, kullanıldığında günlük yaşantımızı kolaylaştırdığı gibi kesilmesi durumunda da büyük zorluklara yol açabilmektedir. Elektrik kesintisi durumunda kısa süreli çözümler üretebilmemize rağmen günlük hayatımızı sürdürmemiz yine de zor olmaktadır. Artan elektrik kesintisi ve bunun kısa aralıklarla tekrarlanır hale gelmesi, evimizde ve işimizde kullandığımız elektrikli aletlerin de arızalanmasına neden olabilmektedir.

Yazının devamında, elektrik kesintisi türlerine ve dağıtım şirketleri tarafından ödenecek tazminatların hesaplanması gibi konulara değineceğiz.

Elektrik Kesintisi Türleri Ve Süreleri

Elektrik kesintisi ile ilgili düzenlemeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygulamaya konan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Yönetmeliğe göre elektrik kesintileri dört kategoride sınıflandırılmaktadır: kesinti kaynağına göre, kesinti süresine göre, kesintinin sebebine göre ve kesintinin bildirim durumuna göre…

Kesinti süresine göre elektrik kesintileri:

Geçici elektrik kesintileri: Tüketiciler tarafından fark edilemeyecek kadar çok kısa süreli olan bu tip kesintiler, bir saniye ve daha az süren kesintiler olarak adlandırılır.

Kısa elektrik kesintileri: Bir saniyeden uzun veya üç dakikadan az süreli olan bu kesintiler, günlük yaşantımızı çok etkilemeyen ani kesintiler olarak bilinir.

Uzun elektrik kesintileri: Bu tip elektrik kesintisi üç dakikadan daha fazla süreli kesintileri ifade etmektedir.

Bildirim durumuna göre ise elektrik kesintileri ikiye ayrılır:

Bildirimli kesintiler: Yalnızca uzun süreli kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilmektedir. Bildirimli kesintiler, elektrik kesintisi öncesinde tüketicilere bildirimi yapılan, ve dağıtım veya iletim sisteminde gerçekleştirilen herhangi bir müdahale sonucunda meydana gelen kesintidir.

Bildirimli elektrik kesintileri, bildirimlerin tüketicilere kesintiler ile alakalı bilgi verilmesi amacıyla ilgili dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanmasının yanı sıra yazılı, işitsel veya görsel kitle iletişim araçları aracılığıyla duyurulması ve isteyen tüketicilere kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bildirim yapılırken kesintinin tarihi, başlangıç ve sona erme zamanı yer almalı ve bu bildirim kesintinin başlama zamanından en az 48 saat önce tüketicilere yapılmalıdır.

Bildirimsiz kesintiler: Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesintiler olarak sınıflandırılır. Bildirimsiz kesintiler, elektrik kesintisi öncesinde herhangi bir bildirim yapılmayan kesintileri ifade eder.

Kaynağına ve sebebine göre elektrik kesintileri ise kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Kaynağına göre elektrik kesintileri:

  • İletim,
  • Dağıtım – Ortam Gerilim,
  • Dağıtım – Alçak Gerilim                                                                                                                                                                                                                                                             

Sebebine göre elektrik kesintileri:

  • Mücbir Sebepler,
  • Güvenlik,
  • Şebeke,
  • Dışsal Sebepler

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürer?

EPDK tarafından uygulanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde yer alan maddelere göre, elektrik kesintisi süreleri günlük ve yıllık olarak belirli bir sınırlamaya tabi tutulmuştur.

Yönetmeliğe göre kesintinin bildirimli veya bildirimsiz olmasına bakılmaksızın terör, sabotaj, doğal afet, ağır kış koşulları gibi mücbir sebepler haricinde elektrik kesintisi süresi günlük olarak en fazla 12 saat olarak sınırlandırılmıştır. Elektrik kesintisinin 12 saatten daha fazla sürmesi halinde ilgili dağıtım şirketleri tarafından tüketicilere tazminat ödenmesi gerekir. Bu tazminat ise yönetmelikte belirtildiği üzere mesken elektrik aboneliği için 50 TL, mesken haricindeki abonelikler için 100 TL olarak belirlenmiştir.

Yıllık yapılabilecek elektrik kesintisi ile ilgili de düzenlemeler ilgili yönetmelikte yapılmıştır. Yıllık olarak elektrik kesintisi sınırlaması, kesinti süresi ve kesinti sayısı olarak iki kategoriye ayrılarak belirlenmiştir. Yapılabilecek asgari kesinti sayısı ya da süresi (kesinti eşik değerleri), kesintinin bildirimli ya da bildirimsiz olması, abonelik tipinin AG (alçak gerilim) ya da OG (orta gerilim) olması ve aboneliğin bulunduğu yerin imar alanı içinde ya da dışında olması durumuna göre değişiklik gösterir.

Eşik Elektrik Kesintisi Süre Ve Sayıları

Eşik Değer AdıKesinti Sınıfıİmar Alanındaki Kullanıcılar için (AG)İmar Dışındaki Kullancılar İçin (AG)
SÜREBİLDİRİMSİZ4872
SAYIBİLDİRİMSİZ5672
SÜREBİLDİRİMLİ2416
SAYIBİLDİRİMSİZ68

Elektrik kesintilerinin bir yıl içerisinde tabloda belirtilen eşik değerleri geçmesi durumunda ilgili elektrik dağıtım şirketi elektrik kesintilerinden etkilenen tüketicilere kesintilerin yaşandığı yılı takip eden yılın Nisan ayı ve devamında tazminat ödemektedir. Tazminat ödemesi abonelerin elektrik faturasında yer alan dağıtım bedellerinden tazminat tutarı düşülerek yapılır. Tazminata hak kazandıktan sonra abonelik iptal edilirse süre beklenmez ve tazminat hemen ödenir.

Elektrik Kesintileri İçin Tüketicilere Ödenecek Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Dağıtım şirketleri tarafından ödenecek tazminat bedellerinin hesaplanması, toplam kesinti süresi (TKSÜRE) ve toplam kesinti sayısına (TKSAYI) göre iki farklı şekilde gerçekleştirilir.

Toplam kesinti süresine göre tazminat belirlenmesinde toplam kesinti süresi ile eşik değer (yukarıdaki tabloda görülen ESÜRE) arasındaki fark alınır ve fark, tazminat birim bedeli olan dağıtım sistem kullanım bedelinin 5 katı ile çarpılır. Çıkan rakam ise kW cinsinden abonenin yıllık ortalama talebi ile çarpılır. Çıkan rakama 20 ilave edilerek ödenecek tazminat bedeli TL olarak hesaplanmış olur.

Toplam kesinti sayısına göre tazminat hesaplamaları, toplam kesinti sayısı ile eşik değer (tabloda görünen ESAYI) arasındaki fark alınır. Çıkan rakam önce toplam kesinti süresinin toplam kesinti sayısına oranı ile çarpılır ve daha sonra sırasıyla tazminat birim bedeli ve ortalama talep değeri ile çarpılarak ödenmesi gereken tazminat tutarı bulunur.

Yine elektrik kesintisi nedeniyle elektronik cihazlarda gerçekleşecek hasarlar, dağıtım şebekesinden kaynaklanmaları halinde dağıtım şirketleri tarafından karşılanmak zorundadır. Bunun için tüketiciler, ilgili bölgedeki dağıtım şirketine 10 iş günü içerisinde başvuru yapmalıdır.